Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek PlanMER PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Veurne

op 27 december 17 (wo)
Openbaar onderzoek PlanMER PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Veurne Openbaar onderzoek loopt van 8 januari 2018 t.e.m. 6 februari 2018

In uitvoering van artikel 9 van het decreet van 25  april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER dd. 4 juli 2011.

Als u bij dit plan-MER opmerkingen heeft omtrent de inhoudsafbakening van het plan-MER zoals bedoeld in artikel 4.2.8, § 1, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, dan moet u die bezorgen aan de dienst milieueffectrapportage, uiterlijk op 6/02/2018.

Dit kan door te mailen naar mer@vlaanderen.be, met duidelijke vermelding van het dossier.

De documenten zijn ook te raadplegen via volgende website https://www.lne.be/milieueffect-rapportage

Het document is ook raadpleegbaar in het provinciehuis Boeverbos en het stadhuis van Veurne, tijdens de kantooruren.

Nieuwsoverzicht
LCP