Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een beslissing over een omgevingsvergunning door De Brabandere Wegenbouw N.V.

op 08 februari 18 (do)
bouwen van een kantoorgebouw en bouwen van een betoncentrale: 38025/11283/B/Ov2017/3 - 2017005444

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek het besluit d.d. 1 februari 2018 van de Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen waarbij vergunning verleend wordt aan De Brabandere Wegenbouw N.V., Brugse Steenweg 26 ,  8630 Veurne voor: bouwen van een kantoorgebouw en bouwen van een betoncentrale, gelegen Handelsstraat 14 ,  8630 Steenkerke (Veurne).

 

Deze beslissing kan u inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 15 februari 2018 tot 16 maart 2018.

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 15/02/2018.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Veurne

- de deputatie van West-Vlaanderen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: (eventueel OMV_ nummer);

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;

- of u gehoord wenst te worden.

(*) Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Nieuwsoverzicht
LCP