Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking aktename melding Aloïs Thomas

op 21 februari 18 (wo)
bekendmaken van de beslissing over de aktename van de melding tot stedenbouwkundige handelingen door Aloïs Thomas, Sasstraat 15, Veurne

Bekendmaking van een beslissing over een melding stedenbouwkundige handelingen door Thomas Alois

 

bouwen van een veranda/pergola: 38025/5522/O/2018/8 -  

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek het besluit d.d. 13/2/2018 van het college van burgemeester en schepenen waarbij akte genomen werd van de melding stedenbouwkundige handelingen door Thomas Alois, Sasstraat 15 ,  8630 Veurne voor: bouwen van een veranda/pergola, gelegen Sasstraat 15 ,  8630 Veurne.

 

Deze aktename kan u inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende van deze aktename

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen ( deze dag is niet inbegrepen) vanaf. 27 februari 2018 via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

 

Raad voor Vergunningsbetwisting

p/a dienst van de Bestuursrechtcolleges

Koning Albert II laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

 

Bezorg gelijktijdig per aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw verzoekschrift ter informatie aan:

- de persoon die de melding heeft verricht. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- de gemeentelijke omgevingsambtenaar

- DEPARTEMENT OMGEVING

  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

  Koning Albert II-laan 20 bus 8

  1000 Brussel

 

Vermeld in uw verzoekschrift het volgende:

 uw naam, hoedanigheid; woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en mailadres

de gemeentelijke omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep

een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

inventaris van de overtuigingsstukken;

 

u bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwisting wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtcolleges.

(http:// www. Dbrc.be/vergunningsbetwisting)

 

 

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht
LCP