Gemeente veurne

Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een schriftelijk aan de gemeenteraad, het college van burgemeester of schepenen of de burgemeester gericht verzoek betreffende een aangelegenheid die de indiener hinderlijk, ongewenst of onbillijk acht. 

Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. Daarvoor moet hij een formulier gebruiken dat hij van de stedelijke website kan downloaden en afdrukken. Hij moet het ter post aangetekend sturen of tegen ontvangstbewijs overhandigen aan de stadssecretaris. Deze bezorgt het verzoekschrift aan de voorzitter van de gemeenteraad, die het op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadszitting inschrijft.

De voorzitter van de gemeenteraad beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Een verzoekschrift is niet ontvankelijk als:

  1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  2. de tekst ervan een loutere mening is en geen concreet verzoek;
  3. de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  4. het taalgebruik beledigend is.

Het verzoekschrift moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij de stadssecretaris ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zoniet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Contact

Algemeen directeur

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP