Gemeente veurne

Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad in Veurne heeft volgende gemeenteraadscommissies opgericht die aspecten van het lokaal beleid technisch kunnen bespreken en advies kunnen uitbrengen als voorbereiding van een besluitvorming in de gemeenteraad:

  • Gemeenteraadscommissie algemeen beleid, financiën en personeel,
  • Gemeenteraadscommissie grondgebiedszaken (infrastructuur, leefmilieu),
  • Gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening, mobiliteit en lokale economie,
  • Gemeenteraadscommissie welzijn en vrije tijd.

Samenstelling

De gemeenteraadscommissies tellen 9 effectieve leden uit de gemeenteraad. Daarnaast maken de leden van het college van burgemeester en schepenen er als deskundigen deel van uit. Ook de overige raadsleden worden tot de vergaderingen uitgenodigd om zich te informeren. De commissies kunnen deskundigen en belanghebbenden horen.

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar, behalve als:

  • het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter van de gemeenteraadscommissie de behandeling in besloten vergadering,
  • de gemeenteraadscommissie met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling, in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

Contact

Gemeenteraad

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
Samenstelling
LCP