Gemeente veurne

Proclaimer

www.veurne.be is de officiële website van het Stadsbestuur Veurne. Kom je toch informatie tegen ddat niet correct is of verouderdmail ons op communicatieambtenaar@veurne.be.

Aansprakelijkheid

Het Stadsbestuur Veurne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne.

Het Stadsbestuur Veurne heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het Stadsbestuur Veurne noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van┬áhet stadslogo is uitdrukkelijk verboden.

Eigendomsrechten

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het Stadsbestuur Veurne of aan de organisaties die het Stadsbestuur Veurne hiervoor binnen het kader van deze website toestemming heeft gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het Stadsbestuur Veurne en de websiteleverancier LCP N.V.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het Stadsbestuur Veurne controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het Stadsbestuur Veurne aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het Stadsbestuur Veurne verwijst.

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het Stadsbestuur langs deze website van jou ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het stadsbestuur van Veurne. Zij dienen uitsluitend om je de door jouw gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan jou te verbeteren.

LCP