Gemeente veurne

Meerjarenplan 20-25: Veurne investeert in eigen groei

op 03 december 19 (di)
Meer inwoners een thuis geven, meer bedrijven ruimte geven en het integreren van de Suikersite: deze vooruitzichten stimuleerden de beleidsploeg bij het ontwerpen van een nieuw duurzaam beleidsplan. Het resultaat is een realistisch meerjarenplan dat de stad klaarmaakt voor de aangekondigde groei.

Realistisch doel voor ogen

De toekomst ligt in Veurne letterlijk om de hoek te wachten. De ontwikkeling van de Suikersite is voor de stad een hefboom, waarop een groot stuk van het meerjarenplan is gebaseerd. Vanuit dit nieuwe stadsdeel komen er namelijk heel wat uitdagingen. Door de ontwikkeling van de site, met de aanleg van nieuwe woonzones, rekent de stad op heel wat nieuwe inwoners. Daarnaast worden er ook extra bedrijventerreinen geactiveerd, die voor meer werkgelegenheid zullen zorgen. De Suikersite is innovatief en vooruitstrevend, en dat vraagt creatieve oplossingen.

De combinatie van al deze troeven zorgt natuurlijk ook voor uitdagingen: het verkeer in en rond onze centrumstad, het aantrekken van nieuwe werknemers, nieuwe systemen van afvalophaling introduceren, de aanleg van een warmtenet …De beleidsploeg kiest voor een ambitieus en realistisch beleidsplan, met doelen die tijdens deze legislatuur allemaal kunnen worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en schepenen spitste zich bij de opmaak van het meerjarenplan 20-25 toe op knelpunten die tijdens de verkiezingsperiode in 2018 naar voor zijn gekomen. De meerderheid zocht naar antwoorden op de vragen die bij de kiezers leefden. De voorbije maanden hebben ze een pakket aan prioritaire acties uitgeschreven en dit op maat van de Veurnse financiële mogelijkheden. Er is een investeringspakket van 28,5 miljoen euro gevormd.

Veurne groeit en zal dit nog een tijdje blijven doen. Het zijn troeven, maar tegelijk ook uitdagingen. Er wordt in het meerjarenplan ingezet op woonverdichting, zodat meer mensen een thuis kunnen vinden in Veurne. De stad helpt actief mee aan de ontwikkeling van het Suikerpark en snijdt aan de Proostdijkstraat een nieuwe woonzone aan. Er zal ruimte zijn voor hoogbouw, maar op minder locaties dan vandaag, maar met een méér gedifferentieerde hoogte naargelang de omgeving.

Mobiliteit: prioritair in het Meerjarenplan

Een groot stuk van het budget wordt vrijgemaakt voor mobiliteit. 8,7 miljoen euro zal worden besteed aan de renovatie van de gemeentewegen die de deelgemeenten met elkaar verbinden. De beleidsploeg zal snel beginnen aan de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, waarin de fietsers en voetgangers centraal staan. De stad zal de regisseursrol op zich nemen bij de ontwikkeling van de fietsersbrug over het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort en de Vaartstraat richting de Suikersite en de industriezone. Daarnaast zijn er met de De Vlaamse Waterweg NV vernieuwde afspraken om de fietsersbrug ter hoogte van de Voetbalstraat te realiseren. Veurne zal actief helpen bij de optimalisatie van de fietspaden richting De Panne (N35), Diksmuide (Rousdammestraat), Ieper (N8) en het bedrijvenpark (Vaartstraat en Suikerpark).

Samen met de NMBS en De Lijn zal de stationsomgeving worden omgevormd tot een veilig en duurzaam mobiliteitsknooppunt met de aanleg van een nieuwe spoorwegparking, afsluitbare fietsenstallingen en nieuwe halte-infrastructuur voor de lijnbussen.

Er komen twee parkeereilanden voor langdurig parkeren rond het historische centrum, waardoor de parkeerrotatie in de binnenstad nog zal toenemen.

Nieuw gebouw voor StAPwest én een Jeugddorp

Er wordt ook ingezet op een betere stedelijke dienstverlening door nieuwe duurzame gebouwen in gebruik te nemen. Zo zal er in het Suikerpark een nieuw hoofdgebouw komen voor de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Hier wordt 6,3 miljoen euro voor uitgetrokken (aankoop casco en inrichting). De nieuwe thuis van StaPwest zal de buurt versterken en tevens de ontmoetingsplaats zijn voor de plaatselijke dans-, muziek- en woordverenigingen. De eerste steen is intussen gelegd van het pand waarin de Academie zal huisvesten.

Er komt een nieuw jeugddorp in de omgeving van de bestaande jeugdfaciliteiten bij het sportpark. Dit omvat een multifunctionele infrastructuur, die ruimte biedt aan de plaatselijke jeugdverenigingen en de speelpleinwerking. Voor de bouw van dit gebouw heeft de meerderheid 1,5 miljoen euro voorzien. Daarnaast is er 2,4 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe sportinfrastructuur, waaronder de bouw van een indoor tennishal en de bouw van een multifunctionele ruimte voor meerdere sportverenigingen.

Aandacht voor het sociale weefsel

Het sociale weefsel van de stad worden versterkt met allerlei nieuwe projecten uit de sociale dienst en de buurtwerking (fietstaxi, nieuwe winkelvormen, Uit-Pas, buurtcoaches, De Katrolwerking, onderwijsbuddies …). Een belangrijke investering is de renovatie van het kinderbegeleidingstehuis Zonnewende, waarvoor een bedrag van 5,8 miljoen euro is opzij geschoven (waarvan 3,3 miljoen euro subsidie) en dat straks een energiezuinig thuis moet vormen voor jongeren met problematische gezinssituaties.

De algemene gemeentebelasting zal vanaf 2021 worden geïndexeerd en de meerwaarde stroomt via subsidies terug naar de Veurnse verenigingen. Op die wijze worden de verenigingen beschermd tegen de stijgende levensduurte en krijgen ze een ruggensteuntje, want het engagement binnen het verenigingsleven is niet altijd even evident.  

Bevraging via Hoplr

De beleidsploeg heeft begin november de 12 prioritaire acties via het digitale buurtnetwerk Hoplr aan de inwoners voorgelegd. In totaal hebben er 319 Veurnaars hun stem laten horen. Ze konden het voorgestelde punt een score geven, van 1 (niet goed) tot 10 (uitstekend). Gemiddeld hebben de deelnemers dit plan 7,34/10 gegeven, met een laagste gemiddelde score van 6,88/10 en een hoogst gemiddelde score van 8,12/10.

Er kwam inhoudelijk weinig kritiek op de voorgestelde prioritaire punten, wat voor de meerderheid bewijst dat er voldoende draagvlak is. Dit is het resultaat van het voorbereidende werk in het college van burgemeester en schepenen.

Nieuwsoverzicht
LCP