Gemeente veurne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stad Veurne zoekt kandidaat voor onderhoud groenzone Burgweg

op 02 september 19 (ma)

Stad Veurne wil een groenzone (731 m²) in de Burgweg, dat tot het openbaar domein behoort, in tijdelijke ingebruikneming voor privatief gebruik geven, voor een periode van 10 jaar.

Deze groenzone is kadastraal gekend als een perceel grond gelegen Burgweg, kadastraal gekend als 38368 Veurne, 8ste afdeling, sectie B, nummer 294 N P0000.

Voorwaarden:

Er gelden bepaalde voorwaarden op deze groenzone:

  • De gebruiker betaalt jaarlijks een retributie. Het retributiebedrag zal worden bepaald door het naderhand indienen van een bod onder gesloten omslag door de geïnteresseerde kandida(a)t(en). Het minimale jaarlijkse retributiebedrag is 25 EUR.
  • De groenzone wordt uitgebaat als een goede huisvader en wordt in goede staat van onderhoud bewaard.
  • Er mogen geen gebouwen of constructies worden opgericht, veranderingswerken noch aanplantingen gedaan worden, tenzij met voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van de Stad. Er kunnen geen vaste omheiningen worden geplaatst.
  • Er mag doorheen de groenzone geen weg of doorgang aangelegd worden, die aanleiding kan geven tot de vestiging van een erfdienstbaarheid.
  • De gebruiker zal gedogen dat de Stad eventuele grondverbeteringswerken en werken voor regeling van de waterhuishouding zou uitvoeren.
  • Op elk ogenblik en zonder enige opzeggingstermijn te moeten naleven noch motivering te moeten inroepen, kan bij aangetekende brief een einde gesteld worden aan de overeenkomst. Bij het beëindigen van de overeenkomst heeft men geen recht op enige vergoeding.

Interesse?

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun kandidatuur voor het onderhoud van deze groenzone, vergezeld van een motiverende nota én een bod onder gesloten omslag, indienen uiterlijk op vrijdag 20/09/2019 om 10.00 uur op volgend adres: Stad Veurne, ter attentie van mevrouw Joke Jonckheere, algemeen directeur, Sint Denisplaats 16, 8630 Veurne.

Deze kandidatuur moet onder definitief gesloten omslag in papieren versie worden toegezonden aan Stad Veurne of ter plaatse overhandigd worden tegen een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs. De omslag draagt de volgende vermelding: “Groenzone Burgweg”.

Nadien worden de geïnteresseerde kandida(a)t(en) uitgenodigd door het college van burgemeester en schepenen om hun kandidatuurstelling mondeling uiteen te zetten.

Nieuwsoverzicht
LCP