Nieuwbouw

Renovatie of nieuwbouw

Ideale ligging

Samenwerking met Golfbreker

Identiteit

Schuiven met gebouwen

Timing

S klimtEen boeiend traject

Naar aanleiding van onze ouder wordende gebouwen met steeds frequentere kleine en grote gebreken, dringt de vraag naar vernieuwing zich op. 

De vraag naar vernieuwing van onze gebouwen is als een steen die in het water wordt gegooid: kleine en grotere cirkels van reflectie, betekenisvolle rimpelingen, de rivier volgen, stenen verleggen en bijwijlen nieuwe waters opzoeken.

Het zorgconcept dat voorligt is het resultaat van 4 jaar dialoog, reflectie, debat, afweging, keuzes maken, dromen, vorm geven en schrijfwerk. Het debat werd gevoerd binnen en buiten Zonnewende, met klein en groot.

Het uiteindelijke resultaat zal een integratie zijn van alle input die we verzamelden.

We willen hierbij dan ook iedereen bedanken die deel uitmaakt van dit boeiend traject.

Renovatie of nieuwbouw?

Op basis van een vergelijkende studie tussen renovatie en nieuwbouw kozen we voor een volledige vernieuwing van de gebouwen. Daarmee willen we een duurzame stap zetten gericht op de toekomst, zodoende ook op langere tijd te kunnen inspelen op de noden van kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Eind 2015 werd een wedstrijd voor architecten uitgeschreven. De wedstrijd hield het ontwerp in van zowel een renovatie van de gebouwen als van een nieuwbouw van een huis voor 11 tienermeisjes. Zes architecten schreven zich in. Een team van experten werd samengesteld om de ingediende werken te beoordelen. De winnaar van de wedstrijd werd Architectenburo FILIEUX JANIS BVBA van Veurne. De volwaardige uitwerking van zowel renovatie als nieuwbouw, de moderne look met behoud van huiselijke gezelligheid, de indeling van de ruimtes rekening houdende met nabijheid, doorzicht en privacy zijn slechts een aantal aspecten waardoor dit concept de meeste punten kreeg. 

Op 9 mei 2017 besliste de Raad om te kiezen voor nieuwbouw en niet voor renovatie.

Nieuwbouw

Ideale ligging

Het is niet toevallig dat Zonnewende in Veurne is gelegen. De ligging van Veurne dicht bij de kust, de goede bereikbaarheid, haar centrumfunctie naar de regio toe, de aanwezige dienstverlening, het aanbod aan onderwijs en vrije tijdsbesteding maken van Veurne een ideale plaats om er te leven en te wonen. Daarbij bevindt Zonnewende zich aan de rand van de stad, dicht bij het station en het centrum, maar ook in de nabije omgeving van het sportpark, de jeugd- en sportdienst.

Alhoewel het kleinstedelijk gebied Veurne te klein is en niet erkend wordt als een regionale centrumstad vervult Veurne voor de regio wel een centrumfunctie en oefent het steeds meer een aantrekkingskracht uit op de regio door een ruime aanwezigheid van diensten en activiteiten, de aanwezigheid van ondernemingen die werkgelegenheid verschaffen, een groot ziekenhuis met een regionale uitstraling, een uitgebreid winkelaanbod en een groot aanbod aan onderwijs met o.a. 4 secundaire scholen. Maar ook op bovenlokaal vlak is Veurne sedert jaren een voortrekker en initiatiefnemer op het vlak van intergemeentelijke samenwerking ten behoeve van de sociaal economische ontwikkeling van de regio Westhoek. Zo werkt de stad op tal van beleidsdomeinen samen met de omliggende gemeenten.

Op socio-economisch vlak scoren een aantal gemeenten binnen het werkingsgebied van OVBJ Zonnewende hoger dan gemiddeld op het vlak van kansarmoede en werkloosheid. Het percentage voor kansarmoede binnen het werkingsgebied ligt toch twee procent hoger dan het West-Vlaamse gemiddelde met de kustgemeenten Nieuwpoort (28,6%), De Panne (20,2%) en Koksijde (19,5%) als uitschieters. Veurne scoort (naast Kortemark) hoog als het gaat om zelfdoding. Ook dit is een indicator van de kwetsbaarheid van mensen in onze regio. De meeste van onze jongeren wonen trouwens in Veurne en Kortemark.

Niettegenstaande Veurne en de kustgemeenten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer geldt dit niet voor de rest van het werkingsgebied dat vooral te kampen heeft met vervoersarmoede, een kenmerkend aspect voor buitengebieden.

In Veurne en de kustgemeenten is er een groot aanbod aan jobs, ook voor lager geschoolden. Veurne kent de laatste jaren een verdere uitbreiding van zijn bedrijventerrein en aan de kust zijn er veel jobs in de horeca. Ook Plopsaland De Panne is een werkgever die steeds op zoek is naar nieuwe medewerkers.

Dit alles maakt dat Veurne een goede plaats is om de werking van OVBJ Zonnewende verder uit te bouwen en de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Samenwerking met Golfbreker

Logo GolfbrekerGolfbreker vzw is een thuisbegeleidingsdienst voor bijzondere jeugdzorg in Veurne, erkend voor 30 modules ‘Contextbegeleiding’ en 3 plaatsen ‘Contextbegeleiding in het kader van Autonoom wonen’. Golfbreker is op zoek naar een nieuwe locatie om hun werking in onder te brengen.

Na een explorerende fase willen beide organisaties het engagement aangaan om een gezamenlijk infrastructureel project te realiseren. Daarbij zou Golfbreker zijn infrastructuur onderbrengen op het domein van Zonnewende. Het koppelen van de infrastructuur zal voor beide partijen een meerwaarde zijn. 

Aangezien beide organisaties een complementair aanbod van modules hebben zal een gedeelde infrastructuur naadloze zorg faciliteren. Daarnaast kan ook expertise-uitwisseling op een procesmatige manier vorm krijgen. Beide organisaties blijven daarbij hun juridische entiteit behouden.  Deze samenwerking sluit bovendien aan bij de ambitie dat we een zichtbare rol in de Integrale Jeugdhulp willen opnemen.

Identiteit

Het zijn onze kinderen, jongeren en hun gezinnen die ons maken tot wat we zijn. We vertrekken van datgene dat het fundament is voor wat we doen. We vertrekken van wie we zijn, en wat we daarin waardevol vinden. Dat is wat in essentie ons doen en laten richting geeft. Dat noemen we onze identiteit.

Gebouwen en infrastructuur zijn in het beste geval een weerspiegeling van de identiteit van hun bewoners. We puurden naar de identiteit van Zonnewende aan de hand van volgende vragen: wie zijn we? Wat doen we? Wat bepaalt het gezicht van Zonnewende? Waarin maken wij het verschil? Wat zijn de kernwaarden in onze huidige werking waar we ook in de toekomst voor willen blijven staan?

Als eerste en misschien wel belangrijkste aspect van onze identiteit komt de kleinschaligheid bovendrijven. Dankzij de kleinschalige entiteiten zijn we sterk in daadkracht, creativiteit, warmte en huiselijkheid.

Samen met de kleinschaligheid zien we ook de autonomie van een huis als belangrijk element om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. Met autonomie bedoelen we eigenheid, persoonlijkheid en uniciteit. Het stelt ons in staat om vraaggericht en op maat van de jongeren en hun gezinnen flexibele individuele trajecten uit te tekenen.

Autonomie en verbondenheid gaan hand in hand. Transparantie, toegankelijkheid en een open werking zorgen voor een goede uitwisseling van de autonome kleinschalige entiteit met de omgeving.

Dienstbaarheid bepaalt de manier waarop we in relatie gaan. We willen telkens opnieuw laagdrempelig, toegankelijk en gevend in uitwisseling gaan.

Ook eenvoud is een kernwaarde die sterk bepalend is voor de identiteit van onze organisatie. Eenvoud stuurt zowel de persoonlijke relaties als de procedures en de organisatiestructuren.

Dit alles maakt dat we, zowel in individuele trajecten als op het vlak van organisatiestructuur, beweeglijk zijn. We zijn in staat om in te spelen op wat er zich aandient. Nieuwe uitdagingen geven ons zuurstof.

Schuiven met gebouwen

Rekening houdende met onze identiteit, met de huidige noden van onze bewonersgroep, met de tendensen in de sector, en met steeds wijzigende noden in het hulpverleningslandschap stellen we een infrastructuur voor die daar ons inziens, binnen de beschikbare middelen, maximaal kan op inspelen.

Op onderstaande kaart vindt u de huidige locatie van de 5 huizen:

Huidige inplantingOnze 44 jongeren zijn momenteel als volgt verdeeld over de huizen:

               11 jongens en meisjes 3-12 jaar: Huis 3
               11 jongens 12-16j: Huis 1
               11 meisjes 12-16j: Huis 4
               11 jongeren 17-20 jaar: Huis 5 + enkele studio’s in Huis 2

De coördinerende en administratieve functies zitten verdeeld over Huis 2 en Huis 5. 

In het nieuwe concept wensen we de indeling enigszins te wijzigen.  Dit naar aanleiding van volgende tendensen:

  1. Grote vraag naar opvang voor jonge kinderen (3-12j)
  2. Nood aan kleinere leefeenheden
  3. De zoektocht naar nieuwe woonvormen voor jongvolwassenen

We stellen bijgevolg volgende verdeling voor:

               14 jongens en meisje 3-12j, in 2 subgroepen
               8 jongens 12-16j
               8 meisjes 12-16j
               14 jongeren 17-20j, in units met 2, 3 of 4 kamers

De coördinerende en administratieve functies, die momenteel deels gehuisvest zijn in huis 2 en deels in Huis 5, wensen we in het nieuwe concept onder te brengen in 1 gebouw. Dit zal ongetwijfeld het persoonlijke contact en een vlotte informele uitwisseling vergemakkelijken. Logischerwijs vindt ook de infrastructuur van Golfbreker in dit gebouw een plek. We denken alvast aan een gemeenschappelijk onthaal. 

Op de kaart hieronder stellen we de nieuwe inplanting van de huizen voor:Nieuwe inplanting

Zoals men kan zien, evolueren we van 5 naar 4 alleenstaande gebouwen. 

We blijven hierbij kiezen voor gedecentraliseerd wonen. Uit onze participatieronde bleek overduidelijk dat de idee van het wonen in een ‘eigen’ huis breed wordt gedragen door onze personeelsgroep. Ook bij de jongeren staat gezelligheid en huiselijkheid centraal, met voldoende ruimte voor een variatie aan vrije tijd. We creëren zodoende voor een deelgroep van jongeren een duidelijke afgebakende ruimte, aangepast aan hun noden en interesses. De interferentie met  jongeren uit andere werkingen wordt hierbij tot een minimum beperkt. Dit bevordert het veilige en geborgen gevoel die onze jongeren broodnodig hebben. 

Het huis krijgt door het specifieke gebruik en de daarbij horende inrichting en decoratie een eigenheid die mede door de kinderen/jongeren zelf wordt gecreëerd.

Voor de uitgebreide groep jonge kinderen kiezen we voor een tweewoonst zodat eenvoudig kan worden opgesplitst in 2 subgroepen.

We kiezen er voor om de ruimtes voor de administratieve functies te laten aansluiten bij het wonen voor de jongeren van 17-20 jaar. Deze jongeren wonen in kleinere units waar ze in principe alle functies terugvinden die ze nodig hebben.  Daarnaast worden er ook voor alle functies gemeenschappelijke ruimtes voorzien, ter ondersteuning van het proces naar zelfstandig leven.

Deze gemeenschappelijke ruimtes kunnen deels ook gebruikt worden door de personeelsleden van Zonnewende en Golfbreker met kantooruren. Deze jongeren worden namelijk verondersteld op school te zijn tijdens deze kantooruren. Anderzijds kan het coördinerend team van Zonnewende een permanentierol opnemen voor jongeren die tijdens de dag door omstandigheden toch op Zonnewende vertoeven. Ook de interactie van deze jongeren – die met 1 been reeds in de volwassen wereld staan – met de gewone werkende mens is ons inziens voor deze doelgroep een meerwaarde.

Uiteraard werden ook de financiële voordelen en de voordelen in het kader van duurzaamheid meegenomen in de afweging om werkingen al dan niet te koppelen.

Algemeen genomen kunnen we stellen dat we met het nieuwe concept evolueren van 4 naar 5 ‘groepen’ en van 5 naar 4 alleenstaande gebouwen, met een goede spreiding over het volledige domein.

Timing

April 2020 - November 2020 : Opmaak financieel-technisch plan

Mei 2021 :  Eerste steen (We bouwen in 2 fasen zodanig dat we zo veel mogelijk in de gebouwen kunnen blijven tot aan de verhuis naar het nieuwe gebouw).

Mei 2023 : Verhuis naar de nieuwe gebouwen

September 2023 : Feestelijke opening van de nieuwe gebouwen