Visie en missie

Visie

Kinderen/jongeren en hun ouders die vrijwillig of gedwongen een beroep doen op de hulpverlening van Zonnewende willen wij ondersteunen zodat zij terug op eigen benen kunnen staan.  Empowerment is dan ook het uitgangspunt van onze hulpverleningsinterventies. Dit krijgt gestalte doorheen enerzijds de persoonlijke betrokkenheid van de cliënt bij de hulpverlening en anderzijds de handvaten die de cliënt worden aangereikt om zelf zijn leven in handen te nemen.

Ons pedagogisch concept, bestaande uit een ervaringsgericht basisklimaat, een doelgericht hulpverleningstraject, oplossingsgerichte therapeutische interventies, contextueel werken en contextbegeleiding vertrekt dan ook vanuit het geloof dat mensen beschikken over groeipotentieel. 

Dit heeft verregaande consequenties voor de manier waarop Zonnewende zijn infrastructuur, pedagogische werkvormen en personeel organiseert.  Empowerment van cliënten is immers pas mogelijk wanneer ook de hulpverlener in zijn kracht kan staan.

Missie

Zonnewende is een organisatie jeugdhulp, met als doelstelling de opvang en de begeleiding van kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties. Zonnewende wil hiermee inspelen op de noden van kinderen en hun gezinnen in de regio.

De unieke ligging in een rustig groenrijk domein net buiten de stadskern van Veurne, verzekert de integratie in het maatschappelijk gebeuren, zowel op onderwijsniveau als voor ontspanning. De verschillende leefgroepen hebben een verzorgde infrastructuur en stralen gezelligheid uit.

Zonnewende is een organisatie jeugdhulp erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Binnen het Modulair Kader beschikken wij over 44 modules verblijf met contextbegeleiding en 3 plaatsen voor CBAW.

Het initiatief gaat uit van het OCMW Veurne en Zonnewende geniet daarbij van structurele, logistieke, functionele en financiële voordelen.

Zonnewende  is een pluralistische voorziening. Onze professionele medewerkers laten zich in hun handelen inspireren door diverse pedagogische denkkaders.

Vanuit de uniciteit en de positieve krachten van ieder mens zoeken we oplossingen voor de problemen die zich stellen.

In samenspraak met het kind/de jongere, zijn/haar ouders en de verwijzer wordt gezocht naar de gepaste begeleidingsvorm. We creëren een  hulpverleningstraject waarbij verschillende zorgfuncties flexibel en naadloos worden ingezet. De specifieke noden en mogelijkheden van het kind/de jongere en zijn context vormen daarbij het uitgangspunt.

In de begeleiding van kinderen/jongeren is het voornaamste werkinstrument ‘onszelf’.  De aandacht voor de personeelsploeg is daarom heel belangrijk.

Zonnewende staat voor een personeelsbeleid dat medewerkers bezielt en stimuleert. 

De autonomie en zelfwerkzaamheid van de verschillende leefgroepen enerzijds en de continue dialoog met de kinderen/jongeren, begeleiders en leidinggevenden anderzijds, zorgt voor een heel eigen organisatie van de pedagogische werking.

Zonnewende neemt het engagement om binnen de bijzondere jeugdzorg - zowel nu als in de toekomst - zijn opdracht te blijven waarmaken.

We zoeken daarbij naar samenwerkingsverbanden zodat expertise en middelen optimaal kunnen worden ingezet.

Contactgegevens en openingsuren

Zonnewende
Pannestraat 43a
8630 Veurne
België
058 33 20 30