Milieuklachten?

Beschrijving

In een dichtbevolkte omgeving kunnen bewoners al eens overlast ondervinden (geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder,…) vanwege een buur of bedrijf.
 
In heel wat gevallen kan een hinderprobleem tussen buren opgelost worden door te praten met degene die de hinder veroorzaakt en is het inschakelen van politie, vredegerecht of rechtbank niet nodig. Soms veroorzaken mensen immers hinder zonder dat ze dit zelf beseffen. Probeer daarom eerst en vooral door middel van een gesprek tot een oplossing te komen. Als praten niet helpt, kan je met klachten terecht bij de lokale politie of je wijkagent.
 
In een aantal gevallen wordt de milieuwetgeving of het politiereglement overtreden. Dergelijke zaken kan je melden aan de bevoegde instanties. 

 

Zwervuil in de stad

Via deze link kan je zwerfvuil melden.

Milieuklachten over klasse 1-bedrijven 

Departement omgeving afdeling handhaving
Afdeling Omgevings-inspectie West-Vlaanderen

Koning Albert I-laan 1/2 bus 73
8200 Brugge
050 24 79 60
omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be

Milieuklachten over klasse 2- en klasse 3-bedrijven 

Lokale Politie Spoorkin
058 33 22 11

Voor dringende interventies bel je 101 of Brandweer Westhoek via 013 31 35 00.

Overtredingen van het politiereglement (afval verbranden in de tuin, nachtlawaai …)

Lokale Politie Spoorkin
058 33 22 11

Voor dringende interventies bel je 101

Zwerfvuil langs gewestwegen 

Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1(bus 81)
8200 Brugge
050 24 80 00
wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be

Overtredingen in bossen en natuurgebieden 

Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
8200 Brugge
050 24 77 82
recreatie.wvl.anb@lne.vlaanderen.be

Klachten in verband met het uitrijden van mest  

VLM Regio West- Mestbank
Diestsepoort 6, bus 74, 3000 Leuven

050 45 81 76
info@vlm.be

Vragen over bodemverontreiniging en afvalopslag of - transport 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110 , 2800 Mechelen
t. 015 28 44 58
e. 
bodem@ovam.be

Openingsuren en contact

Milieu

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 53