Gemeente veurne

Omgevingsvergunning (oude bouw- en milieu aanvragen)

omgevingsloket

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt vanaf 1 januari 2018 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig.

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningplichtig project. Hiermee worden zowel stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden als de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten bedoeld. De aanvragen worden ingediend bij éénloket, het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), waarna een openbaar onderzoek en een adviesronde worden georganiseerd. inspraak van de bevolking blijft uiteraard gewaarborgd. 

Wat verandert er

  • Milieuvergunning van bepaalde duur --> omgevingsvergunning van onbepaalde duur: De milieuvergunning van bepaalde duur wordt in de nieuwe procedure een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning.
  • Bij problemen procedure heropstarten vanaf nul --> oplossingsgerichte vernieuwingen: Ten eerste kan er bij ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering worden georganiseerd door de vergunningverlenende overheid. Vervolgens wordt de mogelijkheid gecreëerd om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, waardoor niet elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt.
  • Analoog --> digitaal: De digitale manier van werken moet bijdragen tot een vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat om te besparen op inzet en papier. Digitaal indienen is enkel verplicht voor professionelen. Het is evenwel zo dat particulieren die analoog indienen een verhoogde retributie zullen moeten betalen ten opzichte van analoog indienen. Ook zal de procedure zelf volledig digitaal verlopen.

Aanvraag

digitaal:

Op de website van het omgevingsloket Vlaanderen http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen  kun je uw aanvraag digitaal indienen.

De snelinvoer: Er bestaat evenwel ook een vereenvoudigde digitale snelinvoer om een dossier in te dienen. Dit is een makkelijke manier om zelf uw dossier in te dienen. U kunt het stappenplan hiervoor onderaan deze pagina terug vinden! Om op deze snelinvoer te komen surft u naar www.omgevingsloket.be en gebruikt u de zoekfunctie om "snelinvoer" op te zoeken. Overloop het stappenplan onderaan deze pagina en dien uw dossier zelf in! 

Op volgende webpagina krijt u op een heldere manier uitleg omtrent het indienen van kleine werken op en rond de woning. Bij vragen kunt u ook terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

Op papier:

De mogelijkheid om uw aanvraag op papier in te dienen blijft ook bestaan. Dit wordt evenwel afgeraden daar dit gepaard gaat met een verhoogde retributie. Dezelfde aanvraag zal u met andere woorden meer gaan kosten. Voor meer info kunt u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

Vergunningsplicht

Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening

Artikel 4.2.1 van de VCRO somt een aantal categorieën van werken en handelingen op die niemand mag uitvoeren zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Daarnaast is er een omgevingsvergunning nodig voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Het uitvoeren van werken en handelingen zonder de vereiste omgevingsvergunning vormt een misdrijf dat kan worden gesanctioneerd met straffen en herstelmaatregelen.

Stedenbouwkundige verordeningen

Daarnaast kan een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de vergunningsplicht uitbreiden tot andere werken en handelingen. In Veurne is dit bv. het geval voor de hoogtes en bouwdieptes bij de herbouw en nieuwbouw van meergezinswoningen in het centrum van de stad. 

 

LCP