Gemeente veurne

Verkavelingsvergunning

Aanvraagformulieren

Op de website van Ruimte Vlaanderen https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunning-aanvragen  vind je de aanvraagformulieren voor een nieuwe verkaveling of een wijziging van een verkaveling, samen met opsomming van de documenten die bij een aanvraag moeten gevoegd worden.

Indienen van dossier

Het aanvraagdossier dien je in bij de dienst ruimtelijke ordening. Als het ingediende verkavelingsdossier volledig is, krijg je ontvangstbewijs afgeleverd.

De beslissing van het College van burgemeester en schepenen (vergunning of weigering) dient genomen te worden binnen de 150 dagen na de datum van het ontvangstbewijs.

  • Indien het terrein niet gelegen is in een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), wordt de vergunning verleend na voorafgaand advies van de gemachtigde ambtenaar.
  • Indien de verkaveling geen aanleg van nieuwe wegen, noch tracéwijzigingen, verbreding of opheffing van bestaande wegen omvat, vervalt de vergunning indien binnen vijf jaar na afgifte ervan niet ten minste een derde van de kavels is verkocht of verhuurd voor een periode van meer dan 9 jaar.
  • Indien de verkaveling wel de aanleg van nieuwe wegen, tracéwijzigingen, verbreding of opheffing van bestaande wegen omvat, vervalt de vergunning indien binnen de vijf jaar na afgifte ervan de voorgeschreven werken niet zijn uitgevoerd of de vereiste financiële waarborgen niet zijn verschaft.

Net zoals voor een bouwvergunning kan de aanvrager, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van een weigerings­beslissing in beroep gaan bij de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

LCP