Gemeente veurne

Ruimtelijk structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Het formuleert in grote lijnen een visie op het gebruik van de ruimte voor maatschappelijke functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, handel, landbouw, … Zo’n plan doet dus geen uitspraak over concrete percelen en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen.

Drie beleidsniveaus 

Ruimtelijke structuurplannen worden uitgewerkt op drie beleidsniveaus:

 • het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) door het Vlaamse Gewest;
 • een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) door elke provincie;
 • een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) door elke gemeente.

Het meest geschikte bestuursniveau moet kunnen beslissen over de ruimtelijke ontwikkeling. Er wordt echter ook samengewerkt tussen de drie niveaus om de structuurplannen op elkaar af te stemmen.

Drie delen 

Een ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen:

 • het informatief deel omvat het doelgericht onderzoek van de bestaande ruimtelijke structuur, te verwachten evoluties, ruimtelijke potenties, enz. en een probleemanalyse die gelijktijdig verloopt met de ontwikkeling van een aantal doelstellingen. Dit is dus de bestaande ruimtelijke structuur en de prognoses.
 • het richtinggevend gedeelte formuleert de beleids- en actievoorstellen die het resultaat zijn van het toetsen van de doelstellingen aan de functionele, ruimtelijke en verkeerskundige knelpunten. Dit is de gewenste ruimtelijke structuur.
 • het bindend gedeelte tenslotte omvat een aantal concrete beslissingen betreffende de ruimtelijke ordening, die bindend zijn voor alle administratieve overheden.

Alhoewel alle onderdelen een afzonderlijke waarde hebben, vormen zij samen het ruimtelijk structuurplan.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Veurne

Wat?

In het ruimtelijk structuurplan Veurne wordt een geïntegreerde ruimtelijke ontwikkelingsvisie aangegeven voor het grondgebied van Veurne inzake natuur, wonen, bedrijvigheid, landbouw, recreatie en mobiliteit. Ook kan je er ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven terugvinden voor het stedelijk gebied en voor een aantal kernen van deelgemeenten. Tevens worden ook de prioritaire ruimtelijke beleidsthema’s aangegeven. Het ruimtelijk structuurplan van Veurne werd vastgesteld door de Veurnse gemeenteraad op 29 augustus 2005.

Belang?

Op basis van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan het stadsbestuur op een planmatige en visionaire manier de ruimtelijke ordening en stedenbouw op haar grondgebied uitwerken en beheren.

Het beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, stelt het bestuur in staat om in de toekomst autonoom stedenbouwkundige vergunningen af te leveren. Immers volgens de procedure van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening moet een gemeente eerst voldoen aan vijf voorwaarden om zelfstandig vergunningen te mogen afhandelen. De gemeente moet met name beschikken over:

 • een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
 • een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar,
 • een conform verklaard plannenregister,
 • een vastgesteld vergunningenregister,
 • een register van de onbebouwde percelen.

Het beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is dus wel belangrijk.

LCP