Gemeente veurne

Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

Kaart watergevoelige open ruimtegebieden

In dit document vindt u een beschrijving van wat precies bestudeerd zal worden in het milieueffectrapport (MER) dat departement Omgeving laat opmaken voor de aanduiding van Watergevoelige open ruimtegebieden, zoals voorzien in de wijziging van 8 december 2017 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van de manier waarop de studie zal uitgevoerd worden.

 

Op basis van deze kennisgeving krijgen het publiek, het maatschappelijk middenveld en alle

betrokken instanties de mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste inhoud van

het milieueffectrapport, en in het bijzonder over de te bestuderen effecten en de manier

waarop deze effecten zullen bestudeerd worden.

 

Deze kennisgeving is dan ook te beschouwen als een uitnodiging aan alle betrokkenen om

mee te denken over de gewenste inhoud van het plan-milieueffectenrapport.

Deze kennisgeving ligt nu 30 dagen ter inzage bij de gemeenten die overlappen met het

studiegebied.

Toelichting van de wijze van mogelijkheid tot inspraak

 

Doel van de terinzagelegging

Alle betrokkenen worden door de terinzagelegging van de kennisgeving op de hoogte

gebracht van het voornemen om watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden en

worden uitgenodigd om hun visie te geven op de volledigheid van het geplande onderzoek

naar de mogelijke effecten in het MER. Het is de bedoeling dat er uit de inspraak zoveel

mogelijk zinvolle en bruikbare ideeën komen om het onderzoek in de m.e.r. te verbeteren en/of te vervolledigen. Het publiek, alsook het maatschappelijke middenveld en alle andere

betrokken instanties krijgen de mogelijkheid om aanvullingen te geven over de nodige inhoud

van het MER en in het bijzonder over de noodzakelijk te onderzoeken effecten of maatregelen.

 

Termijn en praktische informatie

Concreet dienen de gemeenten, die overlappen met het studiegebied dat in het MER zal

beschouwd worden, een afschrift van deze kennisgeving ter inzage te leggen

gedurende een termijn van 30 dagen die ingaat vanaf 30 juli 2018. Na afloop van deze termijn verstuurt het college van burgemeester en schepenen de opmerkingen van de inwoners naar de Dienst Mer.

Opmerkingen op de kennisgeving worden bij voorkeur ingediend bij de gemeente.

De opmerkingen kunnen ook rechtstreeks aan de bevoegde administratie voor de uitvoering

van de m.e.r.-wetgeving van het Vlaams Gewest worden overgemaakt:

 

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP)

Dienst milieueffectrapportage

Plan-MER “Aanduiding Watergevoelige openruimtegebieden”

Graaf de Ferrarisgebouw (3de verdieping) Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 BRUSSEL

Tel 02/553.80.79

Fax 02/553.80.75

Elektronische post: mer@vlaanderen.be

 

Digitaal inspreken op de kennisgevingsnota is mogelijk via de website van de dienst Mer

(http://www.mervlaanderen.be). Inspraakreacties kunnen hier ingegeven worden in de

invulvelden of er kan een document worden opgeladen. Op de website is ook een folder

beschikbaar met meer informatie over de inspraakprocedure en de manier waarop geldige

opmerkingen kunnen worden ingediend (voor meer info zie https://www.lne.be/hoe-reageren).

Deze folder kan ook aangevraagd worden via mer@vlaanderen.be. Bij de milieuambtenaar

van de betrokken gemeenten kan ook meer informatie verkregen worden over de

inspraakprocedure.

LCP