Gemeente veurne

Volksraadpleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden van gemeentelijk belang, overeenkomstig de artikelen 305 t.e.m. 325 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners moet worden gesteund door ten minste 20% van de Veurnse inwoners. Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat bestaat uit een verzoekschrift en een petitielijst. De Vlaamse regering stelt het model van het formulier vast.

Je kan een verzoek tot het houden van een raadpleging richten, met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs, aan het college van burgemeester en schepenen. Bij het verzoek voeg je een gemotiveerde nota en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Je kan verzoeken om een volksraadpleging of eraan deelnemen als je, op de datum waarop het verzoekschrift wordt ingediend:

  1. in het bevolkingsregister van Veurne bent ingeschreven of vermeld;
  2. de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebt;
  3. niet het voorwerp uitmaakt van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Na ontvangst van het verzoek onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek voldoet aan alle vereisten. Het resultaat van dat onderzoek wordt meegedeeld aan de gemeenteraad.

Indien alles in orde is, beslist de gemeenteraad of het verzoek toelaatbaar is en organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging.

Contact

Algemeen directeur

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP