Gemeente veurne

Bekendmaking van beslissing afwijking milieuvoorwaarden aan

OV/2019/119

OMV_2018151033

 

 

 

Bekendmaking van een omgevingsvergunning waarbij het besluit d.d.  17-05-2019 van het Departement Omgeving verleend aan: Beauvan - individuele afwijkingsaanvraag conform Afdeling 1.2.2 van Vlarem II, gelegen Kasteeldreef 5A, 8630 Veurne; Kasteeldreef 5, 8630 Veurne; 

 

 

Deze beslissing kan u inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

 

Het dossier kan ook geraadpleegd worden via het omgevingsloket van Ruimte Vlaanderen via volgende link: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket Hierin tikt u de gemeente, de straat en het huisnummer waar de werken zullen plaatsvinden.

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan

Raad voor Vergunningenbetwistingen

p/a Dienst voor bestuursrechtscolleges

Koning Albert II laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

-    het Vlaamse Gewest

p/a DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

-        de exploitant. U vindt het adres van de exploitant in de beslissing

 

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens

Uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonwplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en e mailadres

Het vlaamse gewest en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder

Het voorwerp van het beroep

Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen

Een inventaris van de overtuigingsstukken

U bent een tolrecht verschuldigd van

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

LCP