Gemeente veurne

Administratieve sancties (GAS)

Hond aan de leiband

Sinds 2005 kunnen vele kleine overtredingen in België bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Gemeenten kunnen reglementen opstellen die overlastfeiten en kleine overtredingen bestraffen met geldboetes, die opgelegd worden door een sanctionerend ambtenaar. Deze wordt aangesteld door de gemeenteraad.

Ook het stadsbestuur van Veurne heeft een "Algemene politieverordening ter voorkoming van overlast" die bepaalt wat mag en niet mag. Het Algemeen reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties bepaalt de administratieve geldboete die de sanctionerende ambtenaar kan opleggen. Wie te Veurne voor "overlast" zorgt, kan een administratieve geldboete van maximaal 70 euro krijgen.

Vormen van overlast 

Vormen van overlast die het stadsbestuur bestraft met een geldboete zijn:

 • sluikstorten,
 • wildplakken,
 • toebrengen van schade,
 • loslopende dieren,
 • geluidsoverlast,
 • wildplassen,
 • het te vroeg buiten plaatsen van vuilniszakken,
 • het niet reinigen van het voetpad, ...

Hoe gaat de administratieve procedure inzake het opleggen van de administratieve geldboete in zijn werk?

Heb je een overtreding begaan, en een politieambtenaar heeft dit vastgesteld, dan maakt hij een bestuurlijk verslag over aan naar de sanctionerend ambtenaar. Deze beslist om al dan niet de administratieve procedure te starten.

Als hij deze procedure start, moet hij de vermeende overtreder eerst een brief schrijven, waarin hem de vastgestelde feiten worden meegedeeld. Bij deze brief voegt hij een kopie van het politieverslag. Hij geeft de overtreder de mogelijkheid om zijn verweer in te dienen. Na verloop van minstens 14 dagen treft hij dan een beslissing, rekening houdend met het verweer en met de uiteenzetting in het politieverslag.

Als hij beslist, een boete op te leggen, moet je die binnen de maand nadat je de geldboete opgelegd kreeg, betalen. Betaal je de boete niet, dan stelt het stadsbestuur een deurwaarder aan om de boete in te vorderen, waarbij dan nog extra de deurwaarderskosten teruggevorderd worden.

Voorkomen is beter dan genezen

Word je met overlast geconfronteerd, kan je best eerst nagaan of de problemen niet door overleg kunnen opgelost worden. Door met elkaar te praten kunnen vaak al veel twisten of frustraties uit de wereld geholpen worden. Want vergeet niet: een goede buur blijft beter dan een verre vriend.

Digitaal loket

 • Folders/ flyers uitdelen op het grondgebied van Veurne - toelating aanvragen

  eID Formulier
 • Vuurwerk - toelating aanvragen

  Formulier

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP