Gemeente veurne

Bekendmaking van beslissing omgevingsaanvraag BVBA Straq

Bekendmaking van een beslissing omgevingsaanvraag over BVBA Straq, ,  het besluit d.d. 28 oktober 2019  van het college van burgemeester en schepenen waarbij een omgevingsvergunning geweigerd wordt aan BVBA Straq, de heer Deceuninck Emile,  voor: Beauvoorde - In het Gouden Hoofd Afspanning : verkavelen van gronden, gelegen Gouden-Hoofdstraat 66, 8630 Veurne; 

Deze beslissing kan u inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

Het dossier kan ook geraadpleegd worden via het omgevingsloket van Ruimte Vlaanderen via volgende link: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket Hierin tikt u de gemeente, de straat en het huisnummer waar de werken zullen plaatsvinden.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon,vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of

waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van

een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

De deputatie van de provincie

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III – Laan 41

8200 Brugge (St-Andries)

Tel.: 050/40 31 11

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:?

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;?

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;?

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • - de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • - het college van burgemeester en schepenen van Veurne, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: OMV_2019042613
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE21091013131203 van de provincie West-Vlaanderen met als referentie “beroep omgevingsvergunning nr. OMV_2019042613 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

LCP