Gemeente veurne

Bekendmaking van omgevingsvergunning aan de heer Timmerman Luc

OV/2019/173

OMV_2019062328

Bekendmaking van een omgevingsvergunning waarbij het besluit d.d.  21-11-2019 van de Deputatie verleend aan de heer Timmerman Luc,  voor: Milieu: Wijzigen en uitbreiden van rundveehouderij, gelegen Landbouwersstraat 2, 8630 Veurne; 

Deze beslissing kan u inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

Het dossier kan ook geraadpleegd worden via het omgevingsloket van Ruimte Vlaanderen via volgende link: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket Hierin tikt u de gemeente, de straat en het huisnummer waar de werken zullen plaatsvinden.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon,vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of

waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van

een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

 

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Veurne

- de deputatie van West-Vlaanderen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: OMV_2019062328
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

(*) Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.gevallen.

LCP