Gemeente veurne

Stedenbouwkundige verordeningen

naast de RUP's en het gewestplan zijn er ook nog verordeningen die specifieke regels kunnen opleggen over bepaalde bouwwerken. Net als bij de RUP's zijn er zowel gewestelijke, provinciale als gemeentelijke verordeningen

gemeentelijke verodeningen

Stedenbouwkundige verordening nr. 1

 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening nr. 1 heeft tot doel het bepalen van de maximale bouwhoogtes in die gebieden, afgebakend in bijhorend plan, alsook andere relevante aspecten die een impact hebben op de beeldkwaliteit van de stad/straten. Een goede ruimtelijke ordening is de basis voor deze verordening.

Op die manier moet de stad behoed worden van schaalbreuken en storende elementen die de authenticiteit en het karakter van de stad kunnen schaden. Deze verordening legt de maximale grenzen op  binnen het kader waarin de gebouwen dienen opgericht te worden. Daarnaast moet nog steeds rekening gehouden worden met het architecturaal aspect, de draagkracht van de omgeving en de goede ruimtelijke ordening.

In juni 2018 beslist het schepencollege over de interpretatie van de bepaling inzake het gabarit. De bijlage kunt u onderaan deze pagina terug vinden.

Stedenbouwkundige verordening nr. 2

In de gemeenteraad van 23 januari 2006 werd een stedenbouwkundige verordening nr. 2 vastgesteld inzake de inrichting van tankstations.

Stedenbouwkundige verordening inzake leefkwaliteit meergezinswoningen

In de gemeenteraad van 1 december 2014 werd de stedenbouwkundige verordening inzake leefkwaliteit meergezinswoningen goedgekeurd.

provinciale verordeningen

op provinciaal niveau is er ook een verordening van toepassing, met name betreffende het overwelven van baangrachten, zie hiervoor: https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/ruimtelijke_ordening/documents/07-01-pr-baangrachten-omzendbriefbrief.pdf

 

Gewestelijke verodeningen

op gewestelijke niveau zijn er 4 verordeningen van toepassing, zie hiervoor: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Verordeningen

LCP