Gemeente veurne

Kopen van bouwgrond

Woonwijzer

“Iedere Belg is geboren met een baksteen in de maag”. Indien je vragen hebt over een perceel grond, meer bepaald over:

  • wie de eigenaar is ;
  • hoeveel de oppervlakte bedraagt ;
  • wat het perceelnummer en kadastraal inkomen is;
  • een uittreksel uit het kadastraal plan en/of legger;

dan kan je, mits betaling, terecht bij het Ministerie van Financiën.

Keuze van bouwgrond

Zoek je een bouwgrond? Houd dan rekening met een aantal zaken:

  • Controleer de bestemming van het goed volgens het gewestplan. Mag er op die grond gebouwd worden?
  • Ga na of er eventueel een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkavelingsplan bestaat. In deze plannen zijn immers voorschriften opgenomen die bepalen hoe er mag gebouwd worden (inplanting, bouwhoogte, dakvorm, materialen, enz.). Zijn er eventueel onteigeningen voorzien?
  • Vraag welke bouwwerken (gesloten, halfopen of vrijstaande woning) toegelaten zijn.

Bij de keuze van jouw bouwgrond kan je je al laten bijstaan door een architect. Hij kan je adviseren over de bodem­gesteldheid, uitgravingen, niveauverschillen, oriëntatie, enz. Laat (eventueel) een grondonderzoek uitvoeren, want een slechte ondergrond kan bijkomende funderingskosten met zich meebrengen.

Bouwgronden op private markt

Je bent op zoek naar een eigen stukje bouwgrond? Je kan op de private markt zoeken via verschillende manieren: immobiliënkantoren contacteren, krantenadvertenties raadplegen, het Notarisblad raadplegen, verkoop uit de hand, een openbare verkoop, …

Bouwgronden op verkavelingen Proostdijkstraat en Burgweg

Sinds 1 juni 2012 kunnen kandidaat-kopers intekenen voor de nieuwe bouwverkaveling in de Proostdijkstraat (via AGB Veurne), en sinds 2016 ook voor de verkaveling Burgweg (via het OCMW Veurne).

Noot: Het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne (AGB Veurne), dat door het Stadsbestuur Veurne in 2005 opgericht werd voor de aankoop en verkoop van betaalbare gronden, heeft op 19 maart 2012 het “toewijzingsreglement voor onbebouwde percelen bouwgrond op nieuwe verkavelingen” goedgekeurd. In dit reglement staan de voorwaarden en de toewijzingscriteria waaraan een kandidaat-koper moet voldoen om een perceel bouwgrond in een nieuwe verkaveling aan te kopen.

Bouwgronden op site Suikerfabriek

De West-Vlaamse Intercommunale (Wvi) realiseert verkavelingen en huisvestingsprojecten in opdracht van gemeenten en OCMW's. Dat doen ze niet als privé-projectontwikkelaar: Wvi heeft een publieke opdracht.

Wvi bouwt dus geen eigen koop- of huurwoningen, en is geen sociale woningmaatschappij. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie werkt ze samen met privé-projectontwikkelaars (in het kader van de publiek-private samenwerking) of met lokale sociale bouwmaatschappijen. Ze staat in voor het projectregie, bewaakt de kwaliteit en zorgt ervoor dat alle subsidiemogelijkheden maximaal worden benut.

Via www.wvi.be/nl kan je snel en eenvoudig de woonprojecten en de terreinen voor grotere bedrijven als lokale terreinen voor de kleinere KMO bekijken, het aanbod aan beschikbare bouwgronden raadplegen en je eventueel op de wachtlijst inschrijven.

Wil je grond kopen op de voormalige site van Suikerfabriek, surf dan naar www.suikerfabriek.be.

Sociale kavels

Voor wie het kopen van een bouwgrond op de private markt een te zware financiële inspanning is, bestaat de mogelijkheid om een sociale kavel aan te kopen. Deze kavels worden verkocht door:

Woonmaatschappij IJzer en Zee verkoopt sociale kavels en verleent sociale kredieten aan particulieren voor renovatie en nieuwbouw. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale kavel, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet je je inschrijven op de wachtlijst. Alle info over zijn koopprojecten en de wachtlijst vind je op www.ijzerenzee.be.

 

LCP