Gemeente veurne

Werken in Houtem

 

Aquafin NV maakt werk van het zuiveren van het afvalwater vanuit de dorpskern van Houtem, en dit samen met rioolbeheerder IWVA en het stadsbestuur. Daarbij investeert het stadsbestuur heel wat middelen in een fris en toch authentiek straatbeeld.

 

Meer info

Update 9 oktober 2019

De Westmolenstraat wordt verder afgewerkt. Deze week worden de mozaïekjes aangelegd in het stukje tweesporen naar het Fort/Dorpsstraat toe. In de week van 14 oktober worden een aantal vlakken in printbeton aangelegd, namelijk enerzijds de overgang tussen Sacramentstraat en Fort/Dorpsstraat en anderzijds de rammelstrook in de bocht met de Hondschootebaan. Op datzelfde moment wordt ook de middengeleider op het kruispunt met de Hondschootebaan ingevuld met beton. Ergens tussen 17 en 22 oktober zou de onderlaag in asfalt aangelegd worden. Kort na het herfstverlof volgt dan de toplaag.

In het Rozendaaltje, de zijstraat van de Houtemstraat, wordt werk gemaakt van greppels en fundering van de rijweg. Ook hier wordt tussen 17 en 22 oktober een dag vastgelegd voor de aanleg van de onderlaag in asfalt. Aansluitend volgt dan de aanleg van de voetpaden.

In de insteekweg van de Sacramentstraat wordt vanaf 11 oktober werk gemaakt van de fundering. Bedoeling is om deze insteekweg tegen het herfstverlof af te werken.

Update 30 augustus 2019

De Westmolenstraat wordt afgewerkt. Begin september wordt de fundering van de parkeerstroken geplaatst. Vanaf midden september worden de kasseien in deze parkeerstroken geslagen. In de tweede helft van oktober zou normaal de onderlaag in asfalt aangelegd worden.

In het Rozendaaltje (zijstraat Houtemstraat) wordt eveneens verder gewerkt. Globaal wordt ernaar gestreefd om de bovenbouw tegen november afgewerkt te krijgen.

Er is nog wat nieuwe hinder te verwachten voor doorgaand verkeer.

  • In de overgang van Westmolenstraat naar dorpsplein (Fort) wordt een strookje in printbeton aangelegd. Daarbij is de doorgang tussen Westmolenstraat en plein (Fort) onmogelijk.
  • Op de overgang van Sacramentstraat naar Korte Nieuwstraat wordt (rond het pompstation) een strook in printbeton aangelegd. Dit werkje wordt normaal als sluitstuk, helemaal op het einde, ingepland. Daarbij wordt de Korte Nieuwstraat onderbroken.
  • De riolering die aangelegd werd achter de woningen Fort 12-17 moet aangesloten worden op de hoofdriolering. Deze aansluiting situeert zich ter hoogte van Fort 11. Daar wordt de weg volledig afgesloten.

Tot slot zijn er nog wat kleinere segmentjes waar de werken in de loop van september/oktober voorzien worden. Deze nopen niet tot hinder voor het doorgaand verkeer:

  • Zijstraatje Sacramentstraat thv 47a-49-51
  • Aansluiting riolering in Dorpsstraat thv nrs 3-9

Update 17 januari 2019

Eerder was u misschien aanwezig op de infovergaderingen. Of wellicht kreeg u al de afkoppelingsadviseur van de IWVA op bezoek. In beide gevallen kreeg u informatie omtrent de noodzakelijke afkoppeling van uw afval- en regenwater. In 2019 wordt van u verwacht dat u de nodige stappen zet. Wie twijfelt omtrent de precieze aanpak, neemt best contact op met rioolbeheerder IWVA op 058 533 833.


Afval

Inzake het verzamelen van afval, hebben we de gewoonte om per werkfase een collectief ophaalpunt aan te duiden. Wie niet in de mogelijkheid is om zijn afval tot bij het ophaalpunt te brengen, mag rekenen op een helpende hand van de aannemer.

Mensen die normaal een gft-container aanbieden voor de huis-aan-huis-ophaling, kunnen aan het onthaal van stadskantoor ‘de Seylsteen’ een rol witte zakken krijgen. Deze kunnen gebruikt worden voor gft tijdens de periode waarin de woning onbereikbaar is.

Plaatsbeschrijving

Aquafin NV kiest er als opdrachtgever voor om geen plaatsbeschrijvingen te maken. Bij gebeurlijke schade zal een deskundige de zaak beoordelen.

Wanneer u erop staat dat deze deskundige minstens ook de toestand vóór de werken in rekening brengt, kunt u uiteraard zelf een landmeter aanstellen om de plaatsbeschrijving op uw eigen kosten te maken. Anderzijds kunt u er ook voor kiezen om zelf een omstandige fotoreportage te maken. Om aan deze documenten een tegensprekelijk karakter te geven, kunt u deze digitaal overmaken aan birgit.craeye@veurne.be. Opgelet: de totaliteit van de bijlagen die u aan de mail toevoegt, mag niet groter zijn dan 10MB. Het is daarom aangewezen dat u kiest voor WeTransfer of een gelijkaardig alternatief.

Aansluiting op nutsleidingen

De gebruikelijke nutsvoorzieningen waar u gebruik van maakt, zijn water (IWVA), gas en elektriciteit (Eandis), en de waaier van telefonie/TV/internet (gebruikelijk aansluiting via Proximus of Telenet). Indien u een nieuwe aansluiting wenst op deze nutsleidingen, of indien u een verzwaring wenst van het aangeleverde vermogen, nodigen we u uit om u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Praktische problemen

Veel praktische problemen krijgen een oplossing op maat. Aarzel daarom niet om ons te contacteren, zodat we samen kunnen nadenken over uw concreet vraagstuk. We appreciëren het trouwens als u ons tijdig aandachtspunten aanreikt. Het makkelijkst is het wanneer u uw vragen overmaakt aan benny.vandromme@veurne.be.

De continue bereikbaarheid van de school, alsook de veilige bereikbaarheid van de Troenke (voor voetgangers), zullen zeker aandachtspunten worden. Ook rond de kermis en bijgaande activiteiten begin oktober, zullen passende afspraken gemaakt worden.

Desalniettemin zijn we er ons van bewust dat we bepaalde problemen niet kunnen oplossen. Hinder zal m.a.w. onvermijdelijk zijn. We hopen dat u hiervoor begrip kunt tonen. Het eindresultaat zal de moeite zijn.

Waterzuiveringsinstallatie Houtem

De kwzi (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) wordt aangelegd tussen de Oostmoerstraat en de Bergenvaart, niet zo ver van de Schipperiestraat. Deze installatie zal het huishoudelijk afvalwater zuiveren, vooraleer het in de Bergenvaart geloosd wordt. De aanleg van de kwzi werd door de firma De Stadsbader gestart op 7 juni 2017, in opdracht van Aquafin NV. De kwzi is momenteel effectief in werking.

            ----      ----      ----      ----      ----      ----      ----      ----      ----

Algemene projectinformatie

Aquafin NV maakt werk van het zuiveren van het afvalwater vanuit de dorpskern van Houtem, en dit samen met rioolbeheerder IWVA en het stadsbestuur. Daarbij investeert het stadsbestuur heel wat middelen in een fris en toch authentiek straatbeeld.

Korte omschrijving van de werken

Aquafin NV plant de aanleg van een kwzi (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) langs de Bergenvaart. Het DWA (vervuild water) vanuit de dorpskom wordt vanuit twee pompstations naar deze kwzi geleid. Deze pompstations worden gesitueerd in de Korte Nieuwstraat en op de hoek van de Schipperiestraat met de Molenwalstraat.

De eerste fase van de werken heeft betrekking op de meeste straten van de dorpskern, met uitzondering van de Moeresteenweg, de noordelijke helft van het beschermd dorpsgezicht en een stuk van de Houtemstraat. Samen met een aantal drukrioleringsprojecten langs wegen buiten de dorpskern, volgen deze trajecten in een latere fase.

De wegenisplannen kunt u vinden via de link onderaan op deze webpagina.

Planning

De werken nemen 290 werkdagen in beslag, met start op 12 juni 2017.

De aannemer start in de Schipperiestraat, en vervolgt in de Kerkhoek en Dorpsstraat. Daarna komt de Sacramentstraat aan de beurt, met aansluitend de Korte Nieuwstraat en Houtemstraat. Als laatste wordt de Westmolenstraat heraangelegd.

Afkoppeling op private percelen

Bij oplevering van de openbare werken, wordt voor alle percelen langs het traject de aansluiting van het vuil water op de riolering nagegaan. Aansluiten van alle vuil water op de riolering is een verplichting. Ook wordt geëist dat het regenwater optimaal afgekoppeld is van de vuilwateraansluiting.

Voor de afkoppelingswerken kan een premie bekomen worden bij het stadsbestuur.

Wat dit precies betekent, kan de afkoppelingsdeskundige u vertellen. De afkoppelingsdeskundige is bereikbaar via info@iwva.be of telefonisch via 058 533 833.

Keuring

Voor elke woning langsheen het traject van de rioleringswerken, zal een keuring van het privaat rioleringsstelsel gebeuren. Dit is steeds noodzakelijk, ook al is het stelsel op vandaag al in orde en worden er dus op het privaat perceel eventueel geen werken uitgevoerd. De keuring zal uitgevoerd worden door de IWVA en is kostenloos voor de particulier of eigenaar.

Contact ivm de openbare werken

De werken worden uitgevoerd door de vereniging van aannemingen Vanlerberghe bvba en NV Wegenbouw De Brabandere. Werfleiders zijn Wim Dierinck en Niels Germonpré.

Ontwerp en opvolging van de werken gebeurt door Bureau Cnockaert NV, met als projectingenieur ir Bruno Corluy.

Projectleider voor Aquafin NV is Lisa Vanhaute. Toezichter is Kris Vandenbroucke.

Vragen?

Tijdens de uitvoering kan u met uw vragen terecht bij het stadsbestuur, en wel op de afdeling grondgebiedszaken (eerste verdieping van het stadskantoor ‘de Seylsteen’). De werf wordt vanuit het stadsbestuur opgevolgd door benny.vandromme@veurne.be.

 

Wil u de meest actuele informatie per mail ontvangen?

Mail uw naam en adres naar benny.vandromme@veurne.be.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 50
Medewerkers
LCP