Gemeente veurne

Werken in Houtem

 

Aquafin NV maakt werk van het zuiveren van het afvalwater vanuit de dorpskern van Houtem, en dit samen met rioolbeheerder IWVA en het stadsbestuur. Daarbij investeert het stadsbestuur heel wat middelen in een fris en toch authentiek straatbeeld.

 

Meer info

Update 5 juni 2019

In de Westmolenstraat wordt op het segment tussen Schipperiestraat en Westmolenstraat 11 werk gemaakt van de heraanleg van de boordstenen en de fundering van het voetpad. Vanaf 6 juni wordt deze aanleg in eerste instantie aan de zijde van de woningen gerealiseerd. De eigenlijke aanleg van de voetpaden, start half juni.

Langs de Westmolenstraat 6, wordt normaal vanaf 6 juni een groutwand aangelegd. Dit is een voorbereidend werk in functie van de aanleg van rioleringen naderhand.

Vanaf ca. 19 juni wordt vervolgens het tweede segment van de Westmolenstraat opgebroken. Daar hoort ook de aansluiting van de Dorpsstraat op het Fort en de doorgaande riolering van Westmolenstraat tot Sacramentstraat bij. Dit betekent dat de Dorpsstraat een doodlopende weg wordt die enkel vanuit de Sacramentstraat nog bereikbaar is. Het is de bedoeling om tegen het bouwverlof op dit segment het herstel van de onderfundering in steenslag voltooid te krijgen.

Na het bouwverlof wordt de bovenbouw van de Westmolenstraat verder afgewerkt. Tegen november hopen we dat dit volledig afgewerkt wordt. Daarbij streven we ernaar om tegen eind september de doorgang vanuit de Dorpsstraat naar de Houtemstraat terug te herstellen.

Update 8 mei 2019

Voor het zgn Rozendaaltje, de zijstraat van de Houtemstraat, wordt begin juli opbraak voorzien in functie van de werken door de nutsmaatschappijen (IWVA en Telenet). Tegen het bouwverlof wordt voorlopig herstel voorzien. Na het bouwverlof worden dan de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken ingepland. Het dwarsprofiel zal zeer gelijkaardig zijn aan hetgeen er nu ook is: tegenaan het veld een boordsteen, daarnaast een asfaltstrook van ca. 320 cm breed, een greppel en tot slot de aansluiting tegen de gevellijn met betonstraatstenen van formaat 22/11/10.

In de loop van (wellicht) september 2019 wordt ook nog een zijstraatje van de Sacramentstraat aangepakt, met name bij de huisnummers 47a-49-51. 

Tijdens het bouwverlof, van 20 juli tot 18 augustus, is geen activiteit te verwachten.

Tot slot graag nog een tweetal bezorgdheden.

Vooreerst willen we met nadruk vragen om op de werf voorzichtig te zijn. Er wordt gemeld dat er schoolkinderen op de werf passeren. Ondanks de inspanningen van de aannemer om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken, blijft een bouwwerf nog steeds een omgeving die niet geschikt is als speelterrein. We vragen graag uw medewerking om ongevallen te voorkomen.

Verder wordt ons door de bewoners zelf gemeld dat er geregeld wagens op of veel te dicht bij de werf parkeren, en dit tijdens de werkuren. Dit hindert de vrije doorgang. Om schade aan het voertuig te voorkomen, is het bovendien voorzichtiger om iets verderop een parkeerplaats te zoeken. Ook dienaangaande danken we u bij voorbaat voor uw begrip.

Update 17 januari 2019

Onmiddellijk na Pasen, vanaf 23 april, start de Vlaamse Landmaatschappij de heraanleg van het kruispunt Houtemstraat – Izenbergestraat – Gouden Hoofdstraat.

Eerder was u misschien aanwezig op de infovergaderingen. Of wellicht kreeg u al de afkoppelingsadviseur van de IWVA op bezoek. In beide gevallen kreeg u informatie omtrent de noodzakelijke afkoppeling van uw afval- en regenwater. In 2019 wordt van u verwacht dat u de nodige stappen zet. Wie twijfelt omtrent de precieze aanpak, neemt best contact op met rioolbeheerder IWVA op 058 533 833.


Afval

Inzake het verzamelen van afval, hebben we de gewoonte om per werkfase een collectief ophaalpunt aan te duiden. Wie niet in de mogelijkheid is om zijn afval tot bij het ophaalpunt te brengen, mag rekenen op een helpende hand van de aannemer.

Mensen die normaal een gft-container aanbieden voor de huis-aan-huis-ophaling, kunnen aan het onthaal van stadskantoor ‘de Seylsteen’ een rol witte zakken krijgen. Deze kunnen gebruikt worden voor gft tijdens de periode waarin de woning onbereikbaar is.

Plaatsbeschrijving

Aquafin NV kiest er als opdrachtgever voor om geen plaatsbeschrijvingen te maken. Bij gebeurlijke schade zal een deskundige de zaak beoordelen.

Wanneer u erop staat dat deze deskundige minstens ook de toestand vóór de werken in rekening brengt, kunt u uiteraard zelf een landmeter aanstellen om de plaatsbeschrijving op uw eigen kosten te maken. Anderzijds kunt u er ook voor kiezen om zelf een omstandige fotoreportage te maken. Om aan deze documenten een tegensprekelijk karakter te geven, kunt u deze digitaal overmaken aan birgit.craeye@veurne.be. Opgelet: de totaliteit van de bijlagen die u aan de mail toevoegt, mag niet groter zijn dan 10MB. Het is daarom aangewezen dat u kiest voor WeTransfer of een gelijkaardig alternatief.

Aansluiting op nutsleidingen

De gebruikelijke nutsvoorzieningen waar u gebruik van maakt, zijn water (IWVA), gas en elektriciteit (Eandis), en de waaier van telefonie/TV/internet (gebruikelijk aansluiting via Proximus of Telenet). Indien u een nieuwe aansluiting wenst op deze nutsleidingen, of indien u een verzwaring wenst van het aangeleverde vermogen, nodigen we u uit om u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Praktische problemen

Veel praktische problemen krijgen een oplossing op maat. Aarzel daarom niet om ons te contacteren, zodat we samen kunnen nadenken over uw concreet vraagstuk. We appreciëren het trouwens als u ons tijdig aandachtspunten aanreikt. Het makkelijkst is het wanneer u uw vragen overmaakt aan benny.vandromme@veurne.be.

De continue bereikbaarheid van de school, alsook de veilige bereikbaarheid van de Troenke (voor voetgangers), zullen zeker aandachtspunten worden. Ook rond de kermis en bijgaande activiteiten begin oktober, zullen passende afspraken gemaakt worden.

Desalniettemin zijn we er ons van bewust dat we bepaalde problemen niet kunnen oplossen. Hinder zal m.a.w. onvermijdelijk zijn. We hopen dat u hiervoor begrip kunt tonen. Het eindresultaat zal de moeite zijn.

Waterzuiveringsinstallatie Houtem

De kwzi (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) wordt aangelegd tussen de Oostmoerstraat en de Bergenvaart, niet zo ver van de Schipperiestraat. Deze installatie zal het huishoudelijk afvalwater zuiveren, vooraleer het in de Bergenvaart geloosd wordt. De aanleg van de kwzi werd door de firma De Stadsbader gestart op 7 juni 2017, in opdracht van Aquafin NV. De kwzi is momenteel effectief in werking.

            ----      ----      ----      ----      ----      ----      ----      ----      ----

Algemene projectinformatie

Aquafin NV maakt werk van het zuiveren van het afvalwater vanuit de dorpskern van Houtem, en dit samen met rioolbeheerder IWVA en het stadsbestuur. Daarbij investeert het stadsbestuur heel wat middelen in een fris en toch authentiek straatbeeld.

Korte omschrijving van de werken

Aquafin NV plant de aanleg van een kwzi (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) langs de Bergenvaart. Het DWA (vervuild water) vanuit de dorpskom wordt vanuit twee pompstations naar deze kwzi geleid. Deze pompstations worden gesitueerd in de Korte Nieuwstraat en op de hoek van de Schipperiestraat met de Molenwalstraat.

De eerste fase van de werken heeft betrekking op de meeste straten van de dorpskern, met uitzondering van de Moeresteenweg, de noordelijke helft van het beschermd dorpsgezicht en een stuk van de Houtemstraat. Samen met een aantal drukrioleringsprojecten langs wegen buiten de dorpskern, volgen deze trajecten in een latere fase.

De wegenisplannen kunt u vinden via de link onderaan op deze webpagina.

Planning

De werken nemen 290 werkdagen in beslag, met start op 12 juni 2017.

De aannemer start in de Schipperiestraat, en vervolgt in de Kerkhoek en Dorpsstraat. Daarna komt de Sacramentstraat aan de beurt, met aansluitend de Korte Nieuwstraat en Houtemstraat. Als laatste wordt de Westmolenstraat heraangelegd.

Afkoppeling op private percelen

Bij oplevering van de openbare werken, wordt voor alle percelen langs het traject de aansluiting van het vuil water op de riolering nagegaan. Aansluiten van alle vuil water op de riolering is een verplichting. Ook wordt geëist dat het regenwater optimaal afgekoppeld is van de vuilwateraansluiting.

Voor de afkoppelingswerken kan een premie bekomen worden bij het stadsbestuur.

Wat dit precies betekent, kan de afkoppelingsdeskundige u vertellen. De afkoppelingsdeskundige is bereikbaar via info@iwva.be of telefonisch via 058 533 833.

Keuring

Voor elke woning langsheen het traject van de rioleringswerken, zal een keuring van het privaat rioleringsstelsel gebeuren. Dit is steeds noodzakelijk, ook al is het stelsel op vandaag al in orde en worden er dus op het privaat perceel eventueel geen werken uitgevoerd. De keuring zal uitgevoerd worden door de IWVA en is kostenloos voor de particulier of eigenaar.

Contact ivm de openbare werken

De werken worden uitgevoerd door de vereniging van aannemingen Vanlerberghe bvba en NV Wegenbouw De Brabandere. Werfleiders zijn Wim Dierinck en Niels Germonpré.

Ontwerp en opvolging van de werken gebeurt door Bureau Cnockaert NV, met als projectingenieur ir Bruno Corluy.

Projectleider voor Aquafin NV is Lisa Vanhaute. Toezichter is Kris Vandenbroucke.

Vragen?

Tijdens de uitvoering kan u met uw vragen terecht bij het stadsbestuur, en wel op de afdeling grondgebiedszaken (eerste verdieping van het stadskantoor ‘de Seylsteen’). De werf wordt vanuit het stadsbestuur opgevolgd door benny.vandromme@veurne.be.

 

Wil u de meest actuele informatie per mail ontvangen?

Mail uw naam en adres naar benny.vandromme@veurne.be.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 50
Medewerkers
LCP